Powered byCRASHPLAN

Disclaimer / Afwijzing van aansprakelijkheid

Ieder gebruik van deze website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door het gebruik van deze website en/of van de daarop gepubliceerde teksten, afbeeldingen en andere materialen aanvaardt u deze voorwaarden.

Toegang tot de website en intellectuele eigendom

Pro Backup verleent u toegang tot haar website crashplan.probackup.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Pro Backup en mogelijke derden zijn aangeleverd. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pro Backup en haar eventuele licentiegevers. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pro Backup, dit behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Inhoud website

De op deze website aangeboden materialen zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen op ieder moment, zonder voorafgaande mededeling, door Pro Backup worden gewijzigd. Ondanks dat Pro Backup de uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de website in acht neemt, kunnen aan deze materialen geen rechten worden ontleend. Pro Backup staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze materialen. De door Pro Backup geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie bij of nader advies van Pro Backup is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Prijzen

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Aansprakelijkheid gebruik website

Pro Backup aanvaardt daarnaast op geen enkele wijze welke aansprakelijkheid dan ook voor het al dan niet kunnen gebruiken van deze website, noch voor de gevolgen van het gebruik van door haar via deze website al dan niet gratis aangeboden bestanden, of voor informatie die bereikt wordt via hyperlinks op de website, alsmede voor de gevolgen van het gebruik van elders, al dan niet door derden aangeboden producten en diensten, een en ander zelfstandig of in combinatie met een eerder door Pro Backup geleverd product of geleverde dienst. Indien u via deze site een product of dienst aanschaft accepteert u deze uitsluiting van de aansprakelijkheid.

Geschillen

Op deze disclaimer en de website is het Nederlandse Recht van toepassing. Mogelijke geschillen die zich na het gebruik van deze website en de hierop staande materialen voordoen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage. In geval van strijd tussen deze disclaimer en anderstalige disclaimers van deze website prevaleert de Nederlandse versie.

Haftungsausschluß Disclaimer